Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מה זה ביטוח חיים ומי צריך אותו?

ביטוח החיים מעניק פיצוי כספי למוטבים של בעל הפוליסה בצורת תשלומים חודשיים או כפיצוי חד פעמי במקרה בו המבוטח ילך לעולמו לפני סיום תקופת הפוליסה. הפיצוי הכספי נועד לספק למוטבים בסיס כלכלי אשר יאפשר להם לשמור על אותה רמת חיים טרם פטירתו של המבוטח.

 

סוגי ביטוח חיים קיימים

נכון ליום 14.2.2019 היה ניתן לרכוש פוליסות חיים מסוגים שונים.

  •    ריסק 1-הפרמיה המשולמת משתנה בהתאם לגיל לפי טבלת התפתחות פרמיה ידועה מראש.
  •    ריסק 5- הפרמיה המשולמת משתנה אחת לחמש שנים ולא בכל שנה.
  •    שארים- הפיצוי משולם בתשלומים חודשיים כקצבה ולא כסכום הוני.
  •    מוות מתאונה- יישולם פיצוי כספי חד פעמי במקרה של מוות מתאונה בלבד.
  •    נכות מתאונה- יישולם פיצוי כספי הוני באופן חד פעמי במקרה של נכות קבועה עקב תאונה.

 

בפברואר 2019 יצאה לדרך רפורמה שקידם משרד האוצר בתחום ביטוחי החיים, דבר אשר הביא להוזלת הפרמיות בפוליסות מסוג ריסק 1, מוות מתאונה ונכות מתאונה, אך את יתר הפוליסות לא ניתן לרכוש יותר.

 

הגורמים המשפיעים על עלות פוליסת חיים

בעת רכישת פוליסת "ביטוח חיים" נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו.

עלות הפוליסה, הפרמיה החודשית אותה ישלם המועמד, נגזרת ממספר פרמטרים:

 

–         סכום הפיצוי שנרכש.

–         גיל המבוטח.

–          מצבו הבריאות של המועמד.

–         מינו של המועמד.

–         בעל עיסוק או תחביב מסוכן.

–         מעשן או לא מעשן.

 

יכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תעריפי הפוליסות של חברות הביטוח

השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה השוואה ממצה ומותאמת

אישית בין הפוליסות שמציעות חברות הביטוח המובילות.

 

סכום הפיצוי שעלינו לבטח בפוליסת ביטוח החיים

סכום הפיצוי אמור לשקף את ערכו הכלכלי אשר המוטבים יצטרכו במקרה בו המבוטח ילך לעולמו. לצורך ביצוע ההערכה יש לקחת בחשבון את גובה ההכנסה המיוצרת על ידי המבוטח ועל ידי בן/בת הזוג, וכן את גילאי ומספר הילדים, כאשר ככל שהם קרובים יותר לעצמאות כלכלית כך גובה הכיסוי ירד.

רצוי ומומלץ להתייעץ עם סוכן פנסיוני מוסמך לצורך קביעת הסכום הסופי הנרכש.

 

ייעוד הביטוח חיים

מטרת פוליסת ביטוח חיים בשונה מפוליסות רבות אחרות, היא לספק הגנה לשארים ו/או המוטבים של המבוטח ולא למבוטח עצמו.

רכישתה של פוליסת חיים מומלצת לכל מי שיש לו בן/בת זוג או ילדים או כל אדם שקיימת בו תלות כלכלית. מקרה מוות של אחד ממפרנסי המשפחה עלול להותיר את המשפחה במצב כלכלי קשה.