Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תיקון 190 – לפקודת מס הכנסה – הטבת מס שכדאי להכיר

רקע חקיקתי | תיקון 190
בשנת 2012 נכנס לתוקף תיקון אשר בא להסדיר את אופן ההפקדה ומשיכה של כספים לקופת גמל.
במסגרת התיקון נקבעו כללים למשיכה הונית של הכספים שהופקדו לקופה בכפוף לקריטריונים שנקבעו בחוק.

יתרונות הניהול באמצעות קופת גמל:

• דחיית מס רווחי הון למועד משיכת הכספים
• מיסוי נומינלי על הרווחים בשיעור של 15% בלבד.
• מגוון מסלולי השקעה הניתנים לבחירה ולשילוב בינהם.
• מעבר בין גופים ומסלולי השקעה, ללא אירוע מס.
• העברה בין דורית – בפני היורש/מוטב האפשרות למשוך את הכספים או להעביר את הכסף לקופת גמל על שמם.
• במקרה פטירת העמית לפני גיל 75: הכספים יהיו פטורים לחלוטין ממס רווחי הון.
• במקרה פטירת העמית לאחר גיל 75: בעת המשיכה ישלם היורש/המוטב מס של 15% על הרווחים בלבד.
• עלויות ניהול מופחתות לרבות עמלות קנייה/מכירה נמוכות.
• השקעה במגוון מכשירים מניבים שפתוחים רק בפני גופים מוסדיים כדוגמת: אג"ח לא סחירות, קרנות השקעה, קרנות גידור, אג"חים בחו"ל.
• יתרונות השקעתיים נוספים: השתתפות בהנפקות מוסדיים, פיזור גבוה של נכסים.

כיצד מפקידים?
הפקדות לקופת גמל במעמד עצמאי ניתן לבצע באמצעות צ'ק או העברה בנקאית לחשבון הקופה.

מהן אפשרויות המשיכה?
משיכת קצבה: החל מגיל 60 , העמית רשאי למשוך קצבה חודשית פטורה ממס לחלוטין.
משיכה הונית: חוסכים בגיל 60 ומעלה המקבלים בפועל קצבת פנסיה הגבוהה
מהפנסיה המזכה המינימלית 4,500 ש"ח נכון לשנת 2014 , בעת המשיכה ישלם העמית מס של 15% על הרווחים הצבורים.
כיצד מושכים כספים מהקופה? ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית.

"האמור בעלון הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, או יעוץ ביטוחי ו/או פיננסי מכל סוג. לקבלת ייעוץ אישי מתאים אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם."