wall street

תיק השקעות גלובלי

מחקרי עבר הציגו כי פיזור נכסים גאוגרפי וסקטוריאלי עשוי להוות אסטרטגית השקעה טובה לצורך הקטנת סיכון והתנודתיות הכרוכות בהשקעות פיננסיות.

התמקדות בלעדית בשוק המקומי עשויה להשתלם לטווח הקצר, אך לאורך זמן היא עשויה להותיר את משקיעיה חשופים לסיכונים גיאופוליטיים, ביטחוניים וכלכליים שקיימת אפשרות להימנע מהם או למזערם על ידי ביצוע פיזור השקעות נכון.


בטווח הארוך, חשיפה נכונה לשווקים בינלאומיים והשקעה במטבעות זרים באופן מושכל מאפשרת למשקיע ליהנות מקשת רחבה של הזדמנויות השקעה כדאיות ובמקביל עשויה ליצור איזון באפקט תנודות השווקים המקומיים, ועל ידי כך עשויה למזער את סטיית התקן והתנודתיות הגלומה בתיק הנכסים הכולל של המשקיע.


• לקוחותינו יכולים לנהל את תיק ההשקעות בכל סניפי הבנקים המקומיים וכן במספר בנקים זרים מהגדולים בעולם, העובדים בשיתוף פעולה עם בתי ההשקעות המובילים.


• לקוחותינו מנהלים תיקי השקעות בניירות ערך זרים במגוון רחב של תמהילי השקעה וכלים פיננסיים - 
ניהול מבוסס מניות ישירות של חברות גלובליות מהשורה הראשונה, השקעה ב ETF גלובליות )תעודות סל זרות(, אגרות חוב קונצרניות וממשלתיות באחזקה ישירה (Corporate and Government Bonds) ועוד כלים מגוונים נוספים בהתאם לצרכי הלקוח.


• ניתן לנהל את תיק ההשקעות במספר רמות סיכון שונות על פי פרופיל הסיכון ואופיו הייחודי של המשקיע.


• מנהלי ההשקעות שאיתם אנחנו עובדים מלווים את הלקוחות שלנו בכל שלב בניהול התיק החל מגיבוש
רמת הסיכון המומלצת על פי ניתוח צרכים מעמיק ותקופת ההשקעה המוערכת של הלקוח, תוך כדי בניית התיק
והיציאה לדרך ועד המעקב השוטף אחר התיק המנוהל ביחס לביצועי השווקים הפיננסים העולמיים.