תיקון 3

סוגיות בקשר לתיקון 3 לחוק קופות הגמל.

ביום 15.04.2008 פרסם האוצר מסמך ובו התייחסויות בקשר לתיקון 3 לחוק קופות הגמל.

​להלן עיקרי הדגשים:

 

תיקון 190

תיקון 190 לפקודה שנכנס לתוקף ביום 01.01.2012 מתייחס בין היתר גם לבעלי שליטה ומאפשר הגדלת הטבות המס לאוכלוסייה זו. במסגרת התיקון תוקן סעיף 32(9) לפקודה שעוסק בהגבלת הוצאות עבור בעלי שליטה והתוצאה הנה כדלקמן...