זוג מאושר

תיקון 3

סוגיות בקשר לתיקון 3 לחוק קופות הגמלביום 15.04.2008 פרסם האוצר מסמך ובו התייחסויות בקשר לתיקון 3 לחוק קופות הגמל.

 

​להלן עיקרי הדגשים:

1.   עמית עצמאי שהפקיד עד יום 27.01.2008 (לפני כניסתו לתוקף של התיקון ביום 28.01.2008) סכומים בקופת גמל לתגמולים, יוכל להותיר את הכספים בקופה ויחול עליהם אישור קופת גמל לא משלמת לקצבה. לחילופין, יוכל למשוך את כספו בחזרה, בניכוי המס החל על התשואות (20%), אם היו. האמור אפשרי ובלבד שנתקבלה בקשה כאמור על-ידי העמית עד יום 31.12.2008.

האמור לעיל לא יחול על סכומים שהופקדו במעמד עמית שכיר ולכן יחול עליהם אישור קופת גמל לא משלמת לקצבה בלבד.

2.   מעביד שהפקיד סכומים בקופה מרכזית לפיצויים עד יום 27.01.2008, גם אם לא היתה לו קופה כאמור בחודש דצמבר 2007 וגם אם נעשתה בעד עובדים שלא היו מבוטחים בקופה כאמור בחודש דצמבר 2007, יוכל להותיר את הכספים בקופה אך ללא זכות הפקדה של סכומים נוספים. לחילופין, יוכל למשוך את כספו בחזרה, בניכוי המס החל (לפי התקנות יש צורך לנכות במקור מס בשיעור 40%, לרבות מהתשואות. אולם, מכיוון שלא ניתן עדיין אישור על ההפקדה וההוצאה טרם נדרשה לצרכי מס, ייתכן ויש מקום לשקול מתן פטור מניכוי מס במקור במקרים אלה – אעלה נושא זה מול רשות המסים). האמור אפשרי ובלבד שנתקבלה בקשה כאמור על-ידי המעביד עד יום 31.12.2008.

3.   קופת גמל לא משלמת לקצבה רשאית לשלם את הכספים שהופקדו בה ישירות, ללא צורך להעבירם תחילה לקופת גמל משלמת לקצבה, במקרים הבאים:​
 

3.1.  כספי פיצויים – ישירות לעובד או למעביד.​
 

3.2.  במקרה פטירה – ישירות למוטבים.​
 

3.3.  בביטוח חיים קבוצתי במקרה פטירה – ישירות למוטבים.


4.יודגש כי כל כללי המיסוי, לרבות כללי החיוב והפטור ממס וכן כללי המשיכה שהיו נהוגים לגבי סכומים שהופקדו בקופות עד יום 31.12.2007 ימשיכו לחול לכל עניין ודבר. האמור יחול גם לגבי סכומים שהופקדו עד יום 31.12.1999 בקופות גמל לקצבה (אותם ניתן למשוך במקרים מסוימים בסכום הוני חד-פעמי ללא חבות במס), אף אם סכום הקצבה לה העמית יהיה זכאי לאחר המשיכה האמורה יהיה נמוך מ- 3,850 ₪ לחודש.

​​

5.   לעניין חישוב סכום הקצבה המזערי בסך 3,850 ₪ לחודש יובאו בחשבון גם קצבאות מקופות גמל אחרות, לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר (פנסיה תקציבית).

6.   עובד שפורש ומותיר את כספי התגמולים שהופקדו עד יום 31.12.2007 בחשבון התגמולים כאמור בתקנה 34א לתקנות קופות הגמל – יחול לגבי כספים אלה אישור קופת גמל לתגמולים, על כל המשתמע מכך.


7.   לעומת זאת, עובד שפורש ומותיר את כספי הפיצויים בחשבון התגמולים כאמור בתקנה 34א לתקנות קופות הגמל – לא יראו בפעולה זו כהפקדה בקופת גמל לתגמולים אלא כהפקדה חדשה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, על כל המשתמע מכך. אם עובד פרש עד יום 27.01.2008 ובחר לבצע פעולה זו, הוא יוכל להשאיר את הכספים תחת קופת גמל לא משלמת לקצבה או למשוך את כספו בחזרה, בניכוי המס החל על התשואות (20%), אם היו.

8.   לאור ביטול מעמדן של קופות הגמל לתגמולים, אין עוד צורך בקבלת הצהרה מהעמית על עמידתו בהפקדה מינימאלית בקצבה (רובד ראשון בקצבה = "עמית מוטב").

9.   יובהר כי העברת כספים של מוטבים לאחר פטירת המוריש לחשבון חדש על שם המוטבים בהתאם לתקנות 34ב(ב) ו- 38ג(ב) לתקנות קופות הגמל תיחשב להפקדה חדשה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, על כל המשתמע מכך. מוטב שהעביר סכומים כאמור עד יום 27.01.2008 יוכל להשאיר את הכספים תחת קופת גמל לא משלמת לקצבה או למשוך את כספו בחזרה, בניכוי המס החל על התשואות (20%), אם היו. יודגש כי החל מיום 28.01.2008 לא ניתן יותר להעביר כספים אלה לחשבון חדש על-שם המוטבים שהרי תקנות אלה חלו על קופות גמל לתגמולים ו/או לפיצויים בלבד.

10.   מי שיצבור בקופת גמל לא משלמת לקצבה קצבה שאינה מגיעה ל- 5% משכר המינימום במשק (186 ₪ לחודש) ,יוכל להעביר את הצבירה לקופת גמל משלמת לקצבה ולהוון אותה בכפוף לתקנות 34(ה) ו- 38(ד1) לתקנות קופות הגמל (ראה/י חוזר לקוחות 74). 

11.   אם בקופת גמל לתגמולים היה קיים שעבוד ובשל כך נאסרה הפקדה של סכומים חדשים באותה קופה, איסור זה לא ימשיך לחול בשל העובדה כי מעתה מדובר בקופת גמל לא משלמת לקצבה בה קיימים כללי משיכה חדשים ושונים.